Index - 4e vrijdag - 5e vrijdag - Terug naar beginpagina


5e woensdag

Lezing uit het boek der Schepping (17:1-9)

Toen Abram negen en negentig jaar oud was, verscheen de HERE aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk; Ik zal mijn verbond tussen Mij en u stellen, en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abram zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem: Wat Mij aangaat, zie, Mijn verbond is met u, en gij zult de vader van een menigte volken worden; en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaän, tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn.

Voorts zeide God tot Abraham: En wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij en uw nageslacht, in hun geslachten.

Lezing uit het boek der Spreuken (15:20-16:9)

Een wijs zoon verheugt de vader,
maar een dwaas van een mens veracht zijn moeder.
Dwaasheid is vreugde voor de verstandeloze,
maar een man van verstand houdt de rechte weg.
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg,
maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.
Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft,
en hoe goed is een woord op zijn tijd!
Het pad des levens gaat voor de verstandige opwaarts,
opdat hij ontwijke het dodenrijk beneden.
Het huis der hoogmoedigen breekt de HERE af,
maar hij maakt de grenspaal der weduwe vast.
De plannen van de boze zijn de HERE een gruwel,
maar lieflijke woorden zijn rein.
Wie hunkert naar onrechtmatige winst, vernielt zijn eigen huis;
maar wie geschenken haat, zal leven.
Het hart van de rechtvaardige overweegt wat hij zal antwoorden,
maar de mond van goddelozen stort boosheden uit.
Ver is de HERE van de goddelozen,
maar het gebed van de rechtvaardigen hoort Hij.
Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart;
een goede tijding verkwikt het gebeente.
Het oor dat luistert naar de terechtwijzing die ten leven is,
zal vertoeven te midden der wijzen.
Wie de tucht in de wind slaat, veracht zijn leven;
maar wie naar terechtwijzing luistert, verkrijgt verstand.
De vreze des HEREN voedt op tot wijsheid,
en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
De mens heeft overleggingen des harten,
maar het antwoord der tong is van de HERE.
Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen,
maar de HERE toetst de geesten.
Beveel de HERE uw werken,
dan zullen uw voornemens gelukken.
De HERE heeft alles gemaakt voor zijn doel,
ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.
Iedere hooghartige is de HERE een gruwel,
voorwaar, hij blijft niet ongestraft.
Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend,
door de vreze des HEREN wijkt men van het kwaad.
Als iemands wegen de HERE behagen,
doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken.
Beter een weinig met gerechtigheid,
dan grote inkomsten met onrecht.
Het hart des mensen overdenkt zijn weg,
maar de HERE bestiert zijn gang.Index - 4e vrijdag - 5e vrijdag - Terug naar beginpagina - Stuur ons mail


Orthodoxe Parochie van de H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus   |   2 maart 2004 (H. Theodotos, bisschop van Kyrenia)