Index - 4e woensdag - 5e woensdag - Terug naar beginpagina


4e vrijdag

Lezing uit het boek der Schepping (12:1-7)

De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Toen ging Abram, zoals de HERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem; en Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran trok. Abram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have die zij verworven hadden, en de lieden die zij in Haran verkregen hadden, en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän. En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de terebint More; en de Kanaänieten waren toen in het land.

Toen verscheen de HERE aan Abram en zeide: Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de HERE, die hem verschenen was.

Lezing uit het boek der Spreuken (14:15-26)

De onverstandige gelooft elk woord, maar de schrandere geeft acht op zijn gang. De wijze vreest en wijkt af van het kwaad, maar de dwaas gaat zich te buiten en voelt zich toch veilig. Wie spoedig toornig is, begaat dwaasheid, en een man met slinkse streken wordt gehaat. De onverstandigen krijgen dwaasheid als hun deel, maar de schranderen worden gekroond met kennis. De bozen moeten neerbuigen voor de goeden, en de goddelozen bij de poorten van de rechtvaardige. Zelfs door zijn naaste wordt de arme gehaat, de vrienden van de rijke zijn vele. Wie zijn naaste veracht, zondigt; maar welzalig hij, die zich ontfermt over ellendigen. Zullen de bewerkers van het kwade niet dwalen? Doch liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het goede. In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn, maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek. De kroon der wijzen is hun rijkdom; de dwaasheid der zotten blijft dwaasheid. Een betrouwbaar getuige is een redder van levens, maar wie leugens blaast, is een en al bedrog. In de vreze des HEREN ligt sterke gerustheid, zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats.Index - 4e woensdag - 5e woensdag - Terug naar beginpagina - Stuur ons mail


Orthodoxe Parochie van de H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus   |   2 maart 2004 (H.Theodotos, bisschop van Kyrenia)